חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתאודות איילוןאיילון אחזקותאסיפות כלליות

אסיפות כלליות

אסיפה כללית מיוחדת 02.08.2017

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)
התשס"ח – 2008בהמשך לדיווחים מיידים שפרסמה החברה ביום שלישי, ג' תמוז תשע"ז, 27 ביוני 2017
(אסמכתא: 2017-01-053785 ואסמכתא 2017-01-053794), ניתנת בזאת הודעה כי ביום רביעי, ג' אב תשע"ז, 26 ביולי 2017 פרסמה החברה דיווחים מיידיים משלימים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (אסמכתא מס': 2017-01-064546 ואסמכתא מס': 2017-01-064552) אשר תתכנס ביום רביעי, י' אב תשע"ז, 2 באוגוסט 2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, קומה 17.